• Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

„DZIEŃ DZIECKA 2021”


Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Shelbi Marzena Ratajczak z siedzibą ul. Bojanowskiego 128, 64-100 Leszno identyfikującą się numerem NIP6972162147 , REGON 387255830  dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”), której zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a także wyłonienie zwycięzców w Konkursie.
 3. Uczestnictwo użytkownika w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Opublikowanie Regulaminu na stronie www.shelbi.pl jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości uczestników Konkursu.
 5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Czas trwania Konkursu
 1. Konkurs składa się z jednego etapu. Konkurs przeprowadzany jest w dniu 28.05.2021 roku do 30.05.2021 roku do godziny 23:59 i w tym czasie można przesyłać zgłoszenia.
 2. Po tym terminie zgłoszenia nie będą uznawane.
 3. Wyniki zostaną podane do dnia 31.05.2021 roku.

 

Uczestnicy Konkursu i wyłanianie zwycięzców

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i osoby, które ukończyły 13 rok życia i uzyskały zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie.
 2. Osoby, które posiadają adres zamieszkania na terenie Polski oraz zaakceptowały regulamin Konkursu.
 3. Zwycięzcami Konkursu nie mogą zostać pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu.
 4. W skład Komisji Konkursowej, powołanej przez Organizatora Konkursu wchodzą 2 osoby. 

Zasady Konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika konkursu jest komentarz pod postem konkursowym zawierający informację:
  - które kolczyki chce wygrać Uczestnik konkursu (podkowy lub łapki);
  - jak Uczestnik konkursu lubi spędzać czas z dziećmi;
  oraz polubienie profilu SHELBI i zaproszenie trzech swoich znajomych do zabawy.
 1. W Konkursie pod uwagę brane są wyłącznie zgłoszenia kompletne, zgodne z zadaniem konkursowym, niezawierające treści niezgodnych z prawem, niezagrażające prawom osób trzecich, nienaruszające dobrych obyczajów, niedyskryminujące ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne bądź religijne, niepełnosprawność, nienaruszające w jakikolwiek sposób godności ludzkiej, niepropagujące przemocy lub nienawiści, niezawierające treści o charakterze erotycznym, pornograficznym lub wulgaryzmów i spełniające wszystkie warunki określone niniejszym regulaminem.
 2. Uczestnik Konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik Konkursu oświadcza, że w przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem przeciwko Organizatorowi, zwalnia go z odpowiedzialności oraz wstąpi lub przyłączy się na pierwsze żądanie do postępowania sądowego lub arbitrażowego.
 3. Przyjęcie przez Organizatora zgłoszenia do Konkursu nie oznacza, iż uczestnik Konkursu nie może zostać w czasie jego trwania z niego wykluczony, szczególnie w sytuacji naruszenia powyższych zasad.

 

Nagrody
 1. W Konkursie do zdobycia kolczyki srebrne podkowy lub łapki.
 2. Nagroda zostanie przyznana 1 Uczestnikowi konkursu na Facebook oraz 1 Uczestnikowi konkursu na Instagram.
 3. O przyznaniu nagrody zadecyduje Komisja Konkursowa. Przy ocenie brana jest pod uwagę kreatywność i staranność oraz spełnienie wszystkich wymogów formalnych.
 4. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości najpóźniej 31.05.2021 roku.
 5. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.
 6. Nagroda zostanie przesłana do Zwycięzcy za pośrednictwem przesyłki kurierskiej/paczakomat inpost. Możliwy jest również odbiór osobisty nagrody.
 7. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne osoby.
 8. Uczestnik ma prawo do jednej nagrody w Konkursie.
Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie
 1. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o zwycięstwie drogą prywatnej wiadomości poprzez Fanpage oraz pod postem konkursowym.
 2. Laureaci w odpowiedzi powinni przesłać dane teleadresowe do wysyłki nagród.
 3. W przypadku braku kontaktu Laureata w ciągu 10 dni od daty ogłoszenia wyników nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody przez Zwycięzcę.
 5. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 2 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.

 

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. W ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, Organizator rozpatrzy ją i zawiadomi Uczestnika o tym fakcie.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym nadanym na adres podany w treści reklamacji.

 

Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu.
 3. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. 
Postanowienia końcowe
 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub też w przypadku, gdy Uczestnik postępuje w sposób niezgodny z zasadami fair play, w tym w sytuacji podjęcia przez Uczestnika ingerencji w mechanizm Konkursu.
 2. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani zorganizowany przez serwis Facebook. Dołączając do Konkursu Uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że zmiana Regulaminu nie wpłynie na pogorszenie sytuacji jego Uczestników.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  
 5. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.